czwartek, 30 lipca 2015

Witam po wakacjach. Po moich wakacjach, bo wielu z Was pewnie dopiero teraz pławi się w błogim nieróbstwie lub odwrotnie, aktywnie nabiera sił i energii na potrzeby kolejnego roku w biznesie.
Dziś następny fragment bardzo pojemnego rozdziału I.
Już dziś zapowiadam także kolejny post, najważniejszy temat w każdej nowej firmie – WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA!

*******************************************************************


ABC small business’u 2015. 
Rozdział I. C.d. - Firmowe konto bankowe / Rozliczenia bezgotówkowe / Pełnomocnictwo / Rezydencja podatkowa.

W tym momencie, jeśli posiadasz już numer identyfikacji podatkowej NIP, możesz zamówić pieczęć firmową i założyć

firmowe konto bankowe.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania większości rozliczeń firmowych i podatkowych w formie bezgotówkowej, co nie oznacza, że każdy musi posiadać firmowe konto bankowe. Czasem wystarczy konto prywatne, a czasem konto w ogóle nie będzie potrzebne.
Firmowe konto bankowe bezdyskusyjnie musisz posiadać wtedy gdy:
● dokonujesz rozliczeń bezgotówkowych z innymi przedsiębiorcami,
● dokonujesz (z kimkolwiek) rozliczeń o wartości powyżej 15 000 euro, niezależnie od wysokości wpłat cząstkowych,
● zatrudniasz pracowników i rozliczasz ich podatki i składki (jesteś płatnikiem),
● jesteś vatowcem, to znaczy że otrzymujesz zwroty i dokonujesz wpłaty podatku VAT.
W pozostałych przypadkach, jeżeli mówimy o rozliczeniach bezgotówkowych, dotyczy to z reguły Twoich osobistych zobowiązań wobec fiskusa i ZUS. Do ich opłacenia wystarczy Ci Twoje konto osobiste. Omówmy to zresztą na przykładach.
- Mikroprzedsiębiorcy, niezależnie od sposobu opodatkowania, mogą opłacać własne podatki gotówką w kasie urzędu lub przekazem pocztowym (art. 61 ust. 1b Ordynacji podatkowej). Rozliczenia z ZUS mogą być przez nich dokonywane przelewem, przekazem bankowym lub pocztowym (art. 47 ust. 4e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Mikroprzedsiębiorcą będziesz, jeżeli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto firmy nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro.

- Pozostali przedsiębiorcy (Z wyłączeniem kartowiczów i ryczałtowców, ale oni mieszczą się w grupie mikroprzedsiębiorców) zobowiązani są do bezgotówkowych wpłat podatków, niezależnie od ich wysokości. Może to być przelew bankowy lub pocztowy na konto urzędu skarbowego.


Obecnie możliwe jest także dokonywanie płatności gotówkowych w biurach usług płatniczych, a płatności w formach bezgotówkowych – w instytucjach płatniczych (Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Dz. U. nr 199, poz. 1175 z 2011 r.)
.
Wprawdzie Twój rachunek osobisty nie może być używany do żadnych rozliczeń firmowych i banki surowo tego przestrzegają, ale Twój podatek dochodowy, zarówno ryczałtowy, jak i rozliczany wg zasad ogólnych, jest Twoim osobistym, a nie firmowym zobowiązaniem wobec fiskusa. Jeżeli regulujesz go przelewem, nie tylko możesz, ale powinieneś to robić wyłącznie z rachunku osobistego, a nie firmowego, choć czasem będziesz musiał pokonać opór pracownika banku.
W spółkach cywilnych i osobowych handlowych podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe wspólników również są indywidualnym zobowiązaniem wspólników wobec fiskusa lub ZUS i także powinny być płacony przez każdego z nich z własnego konta osobistego.
Wspólnicy spółek cywilnych dokonując rejestracji swojej działalności na druku CEIDG-1 wskazują siebie jako płatników swoich osobistych składek ubezpieczenia społecznego. Każdy z nich powinien regulować te składki ze swojego konta osobistego i odliczać je od przypadającego na niego dochodu lub przychodu. Spółka może zaliczyć do kosztów tylko składki na Fundusz
Pracy, jeżeli to spółka będzie je płaciła oraz składki zatrudnionych w spółce pracowników.

W firmie jednoosobowej, jako płatnika składek zawsze wskazujesz siebie. Składki swoje i osób współpracujących możesz rozliczyć na dwa sposoby:
- Możesz odjąć je od dochodu (ryczałtowcy od przychodu) przed opodatkowaniem i opłacić przelewem z konta osobistego.
- Możesz je także zaliczyć do kosztów, razem ze składkami pracowniczymi, ale wtedy przelewu dokonujesz z konta firmowego, bo wtedy jest to koszt firmy. Patrz też rozdz. VII 4 – „Zgłaszanie do ubezpieczenia”.
Inaczej jest ze składką na Fundusz Pracy (i FGŚP). Jest ona zawsze kosztem uzyskania przychodu i nie może być odliczana od dochodu lub przychodu przed opodatkowaniem. To znaczy, że ryczałtowcy nie mają żadnej możliwości jej odliczenia.

Wszystko to oznacza, że najczęściej będziesz zobowiązany do posiadania rachunku w banku lub kasie oszczędnościowo-kredytowej SKOK, choć nie zawsze musi to być konto firmowe.
O założeniu kont bankowych, ale tylko tych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, powiadamiasz US i ZUS za pośrednictwem wniosku CEIDG-1 przesłanym do CEIDG elektronicznie lub papierowo złożonym w wybranej gminie (rejestrując działalność gospodarczą lub jako zmianę wpisu do ewidencji). We wniosku podajesz nazwę banku, numer rachunku i kto jest jego posiadaczem. Konto może być współwłasne ze wspólnikiem lub wspólnikami. Jeżeli masz otwartych kilka rachunków firmowych w jednym lub w kilku bankach, określasz, który z nich jest przeznaczony do zwrotów podatku VAT i wpłaty podatków od wynagrodzeń. O zmianach powiadamiasz w terminie do 14 dni. Za nie powiadomienie wymienionych instytucji o posiadanych kontach grozi Ci grzywna od 20 zł do 3000 zł.
Na druku CEIDG, w części RB możesz także powiadomić o swoim koncie prywatnym, jeżeli spodziewasz się zwrotów własnego podatku dochodowego, lub podatku osoby współpracującej.
Musisz bezwzględnie przeczytać regulamin Twojego banku (dostajesz go wraz z umową), szczególnie punkt o terminie realizacji Twojego przelewu. Zależy to od ilości tzw. Sesji wychodzących z banku do Krajowej Izby Rozliczeniowej (do systemu ELIXIR). W zależności od banku są to dwie, albo trzy sesje dziennie. Ostatnia sesja może się odbywać w niektórych
bankach już od godziny 12 do 18. Jeżeli Twój przelew złożysz do banku po ostatniej sesji, jego realizacja nastąpi dopiero następnego dnia. Są też takie, (np. Bank Pocztowy – konto GIRO SKŁADKA), które zawsze realizują złożone polecenie przelewu następnego dnia. Większość przedsiębiorców wpłaca podatek i składki w ostatniej chwili. Jeżeli bank obciąży Twoje konto
dopiero następnego dnia, to jest to wpłata po terminie. W przypadku podatku grożą Ci najwyżej odsetki za zwłokę (od zaległości do wysokości 6,60 zł odsetki będą pominięte), ale w przypadku składek ZUS jest to sprawa niezwykle poważna. O tym jak groźne jest choćby jednodniowe opóźnienie w zapłacie składki chorobowej za osobę prowadzącą działalność lub osobę z nią współpracującą przekonasz się po przeczytaniu rozdziału „Pułapki na przedsiębiorców”.
Najbezpieczniej jest składać polecenia przelewu (szczególnie ze składkami ubezpieczenia społecznego) dzień, a najlepiej dwa dni przed terminem ich płatności.
Większość banków wymaga posiadania firmowej pieczęci, dlatego osobom nie posiadającym jeszcze NIP-u i spółkom zalecam poczekać z zakładaniem konta do chwili uzyskania NIP-u. W przeciwnym razie dwukrotnie zamawiać będą pieczęcie, najpierw bez NIP-u, potem z NIP-em.
Zdecydowanie zalecam Ci wybór banku, który prowadzi internetową obsługę konta. Znakomicie oszczędzi to Twój czas i bardzo obniży koszty obsługi rachunku. Przelew internetowy kosztuje najczęściej od 0 do 0,50 zł, a przelew internetowy podatkowy i składkowy w wielu bankach jest bezpłatny. Opłaty za otwarcie rachunku wynoszą od 0 do 30 zł, podobnie wynoszą opłaty miesięczne za jego prowadzenie.
Oferowane w ostatnich latach przez banki „pakiety dla przedsiębiorców” były niewypałami. Uruchomienie takiego pakietu trwało często wiele tygodni, a ilość i kwoty zabezpieczeń jakie żądał banki mógł Cię wyprowadzić z równowagi. Przedsiębiorcy generalnie zlekceważyli takie oferty, dlatego większość banków złagodziło swoje wymagania. Niektóre oferują już na starcie spory debet w rachunku, ubezpieczając go, oczywiście na Twój koszt. Pamiętaj jednak, że pieniądze z karty kredytowej lub konta debetowego, zarówno firmowego jak i prywatnego to najczęściej jest bardzo drogi kredyt i powinieneś z niego korzystać tylko w okresach nieoprocentowanych (najczęściej 50 – 60 dni).
W przypadku firm jednoosobowych nie ma żadnych przeciwwskazań do zasilenia konta firmowego z konta osobistego lub bezpośrednio z kieszeni, ani pobierania przez właściciela z konta firmowego dowolnych kwot. W przypadku spółek cywilnych może być podobnie, ale wszystko zależy od tego, czy sprawa ta jest uregulowana w umowie spółki i umowie z Twoim bankiem.

Rozliczenia bezgotówkowe

stają się powoli standardem w stosunkach gospodarczych, a to powoduje konieczność otwarcia firmowego rachunku bankowego.
Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wszystkie operacje związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, także zagraniczny, o wartości wynikającej z jednej umowy powyżej 15 000 euro, niezależnie od liczby i wysokości wynikających z niej płatności, muszą być realizowane bezgotówkowo, to znaczy w formie polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub czeku rozrachunkowego. Dla obliczenia wartości tej kwoty w złotówkach stosujesz kurs średni euro w NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonałeś tych operacji finansowych. Przeliczenie to jest więc związane nie z datą wystawienia faktury ale z terminem faktycznej zapłaty.
Obowiązek obrotu bezgotówkowego, niezależnie od wartości, nie dotyczy zamiany towaru na towar, towaru na usługę lub usługi na towar, wzajemnych potrąceń zobowiązań i należności oraz innych transakcji o podobnym charakterze. Obowiązek ten nie dotyczy także transakcji konsumenckich, to znaczy jeżeli jedna ze stron transakcji nie jest przedsiębiorcą. Także obrót nieprofesjonalny (np. zapłata za mieszkanie na rynku wtórnym) nie wymaga rozliczeń bezgotówkowych.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej znacznie podwyższyła wysokość transakcji, które mogą być realizowane pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa banku. Limit 15 000 euro odpowiada podobnemu limitowi obowiązującemu w innych krajach Wspólnoty. Odpowiada on także limitowi, powyżej którego banki, a od 2010 roku także biura rachunkowe
i osoby działające w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobowiązane są do zgłaszania wszystkich takich transakcji do generalnego inspektora informacji finansowej. W przypadku transakcji podejrzanych obowiązek ich zgłaszania jest niezależny od ich wartości. Czynności te wykonywane są w ramach obowiązku przeciwdziałania w „praniu brudnych pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu.
Prawdopodobnie w wyniku przeoczenia ani ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ani żadna inna nie przewidują sankcji za dokonywanie pomiędzy przedsiębiorcami operacji gotówkowych w kwotach wyższych niż 15 000 euro. Jedynie ustawa vatowska w art. 87 ust. 6 pkt 1 uzależnia szybszy zwrot podatku naliczonego od warunku zapłaty faktury
z uwzględnieniem obowiązku obrotu bezgotówkowego.

Pełnomocnictwo

Dla ułatwienia sobie działalności lub gdy nie czujesz się zbyt pewnie w kontaktach z urzędem masz prawo do ustanowienia swojego pełnomocnika. Może nim być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, choć do niektórych czynności, np. występowania przed sądem w sprawach podatkowych, musi to być adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Pełnomocnikiem nie może być osoba prawna, np. kancelaria adwokacka, ale może nim być każdy z jej wspólników lub pracowników.
Możesz ustanowić kilku pełnomocników. Pełnomocnictwo, którym będzie się legitymować każdy z nich, powinno określać dokładnie jego zakres. - Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do tzw. zwykłego zarządu, czyli bieżącego prowadzenia przedsiębiorstwa, ale np. bez prawa do zaciągania kredytów czy sprzedaży nieruchomości.
- Pełnomocnictwo rodzajowe może przekraczać czynności zwykłego zarządu i udzielane jest najczęściej do określonego rodzaju czynności prawnych, np. sprzedaży wyrobów, sprzedaży środków trwałych.
- Pełnomocnictwo szczególne ustanawiasz dla konkretnej i istotnej czynności, np. udziału w przetargach, zbycia przedsiębiorstwa.
- Pełnomocnictwo procesowe potrzebne Ci będzie do zastępstwa
w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej. Możesz je udzielić do prowadzenia konkretnej sprawy lub do wybranych czynności. W treści pełnomocnictwa możesz ustanowić jego niewygasalność, co oznacza że pełnomocnik będzie reprezentować także Twoich spadkobierców.
Ordynacja podatkowa w art. 80a jednoznacznie stwierdza, że wszystkie deklaracje podatkowe może podpisywać Twój pełnomocnik upoważniony przez Ciebie do tych czynności. Do doręczeń korespondencji od organów skarbowych możesz wskazać pełnomocnika lub zastrzec to dla siebie. Jeżeli opuszczasz Polskę na więcej niż dwa miesiące ustanowienie pełnomocnika do doręczeń jest obowiązkowe.
Obecnie masz prawo do ustanowienia pełnego pełnomocnictwa, to znaczy do reprezentowania Cię we wszystkich sprawach przed organami skarbowymi i administracją.
Nie jest wymagane notarialne poświadczanie pełnomocnictwa. Powiadomienie o upoważnieniu, a także o jego odwołaniu składałeś dotychczas na piśmie w każdym urzędzie skarbowym, w którym pełnomocnik wykonywał za Ciebie czynności prawne. W przypadku upoważnienia
do podpisywania deklaracji składałeś je najpóźniej wraz z pierwszą taką deklaracją.
Od 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje Centralny Rejestr Pełnomocników. Od tej daty masz prawo do ujawnienia swoich pełnomocników w rejestrze CEIDG, poprzez wpisanie ich na druku CEIDG-1. Jest to jednak tylko informacja, że taki pełnomocnik jest. On sam musi dysponować na piśmie posiadanym pełnomocnictwem.
Ustalając zastępstwo na czas kontroli w firmie, zawiadamiasz niezwłocznie swój urząd skarbowy (wójta, burmistrza), a jeśli do dnia kontroli tego nie zrobiłeś, powiadamiasz o tym kontrolującego.
Spółki osobowe i spółki prawa handlowego rejestrowane w KRS mogą ustanawiać prokurę, czyli upoważnić osobę fizyczną do prowadzenia spraw sądowych i pozasądowych związanych z działalnością firmy.
W pierwszym etapie uchwałą zarządu (w spółkach handlowych) lub uchwałą wszystkich wspólników (w spółkach osobowych) następuje ustanowienie prokury.
W drugim etapie co najmniej jeden wspólnik upoważniony w spółce osobowej do prowadzenia spraw spółki lub co najmniej dwóch członków zarządu w spółce handlowej (lub inaczej, jeśli umowa spółki przewiduje inny tryb) udzielają na piśmie prokury wybranej osobie fizycznej. Oczywiście obydwie te czynności mogą być podjęte jednocześnie. Wpis prokury do KRS-u następuje na podstawie dostarczonego przez spółkę dowodu udzielenia prokury.

Rezydencja podatkowa

Nieograniczony obowiązek podatkowy, to znaczy podleganie obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (także za granicą), dotyczy osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP. Są to osoby, które posiadają na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) albo przebywają w kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Ewentualne przychody zagraniczne uwzględniane są wtedy w rozliczeniu rocznym, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem.Oznacza to, że osoby, które mają w kraju dom, mieszkanie, najbliższą rodzinę, firmę lub przebywają tu ponad 183 dni w roku (nawet nie mając tu domu, rodziny), zawsze rozliczają sięw kraju od całości swoich dochodów.
Polacy, którzy wyjechali do pracy za granicą, jeżeli fiskus stwierdzi, że ich centrum życiowe nadal jest w Polsce (bo w kraju została żona z dzieckiem), muszą rozliczyć się w kraju z całości swoich dochodów, nawet jeżeli w trakcie roku nie przebywali w Polsce ani jednego dnia. Dla złagodzenia niekorzystnych skutków wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają oni prawo do uwzględnienia w rozliczeniu rocznym diet, w wysokości 30% diet w podróżach służbowych obowiązujących dla danego kraju, za cały okres zatrudnienia za granicą.
W terminie do 20 dnia następnego miesiąca po powrocie do kraju podatnik powinien złożyć deklarację PIT-53 o wysokości uzyskanego za granicą dochodu. Jednocześnie wpłaca zaliczkę na podatek w wysokości 18% dochodu, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek ubezpieczenia społecznego (jeśli nie odliczył ich za granicą i ma prawo do ich odliczenia w kraju) oraz z odliczeniem podatku zapłaconego za granicą.
Ostateczne rozliczenie nastąpi w deklaracji rocznej. Uwzględnienie w rozliczeniu podatków i składek zapłaconych za granicą możliwe jest pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna przebywa, pracuje i opłaca podatki i składki ubezpieczenia społecznego.
Ograniczony obowiązek podatkowy, to znaczy podleganie obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP dotyczy osób fizycznych, które nie maja na terytorium RP stałego miejsca zamieszkania. Dotyczy to głównie osób zagranicznych zatrudnionych (uzyskujących przychody) na terenie RP. Niestety, osoby te, jeżeli będą przebywać w Polsce ponad 183 dni w roku, będą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, także od dochodów uzyskiwanych za granicą.
Wielu obywateli polskich, którzy wyjechali do pracy za granicą z całą rodziną twierdzi, że nie mają oni już ośrodka interesów życiowych w Polsce. Przyjeżdżają wprawdzie do kraju, ale przebywają tu łącznie mniej niż 183 dni w roku. Żeby obronić zagraniczne zarobki przed polskim fiskusem, muszą przedstawić organom skarbowym zaświadczenie o rezydencji zagranicznej, wydane przez zagraniczny organ podatkowy z kraju, w którym mają obecnie miejsce zamieszkania. Posiadane przez nich w kraju dom, mieszkanie, by nie utrudniać uzyskania prawa do podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, powinny zostać np. wydzierżawione.


Następny post to jeden z najważniejszych tematów w biznesie – wybór formy opodatkowania

KOMENTARZ MISIOWATEGO

Hej, witam po wakacjach, moich wakacjach.
Z wakacyjnych powodów nie nie będę Wam zabierał zbyt wiele wspaniałego letniego czasu. Powiem tylko, że jestem niezwykle podekscytowany faktem, że komisarze Unii Europejskiej tak pilnie czytają moje teksty i próbują je zastosować w unijnym prawodawstwie. No bo jak skomentować ich naprawdę rewolucyjne pomysły, by podatki pobierane były w miejscu wytworzenia wartości dodanej, a nie w miejscu siedziby (sztucznej, często fałszywej) zarządu. Przecież dopiero co o tym pisałem.
Oczywiście żartuję. Komisarze Unii zmieniają się i pojawili się pewnie tacy, których nie zdążono jeszcze przeku.., przepraszam – zlobbować na rzecz utrzymania dotychczasowych skandalicznych przepisów.
Czy uda im się zmienić te korupcjogenne przepisy? Nie wiem. Życzę im tego z całej duszy.
I Wam (nam wszystkim) tego życzę. Zatrzymanie w Polsce tej masy gotówki, która wypływa z kraju do spółek-matek, do siedzib spółek na Bahamach i na 145 innych sposobów stwarza szansę, że łatwiej byłoby zwiększyć kwotę wolną od podatku, podnieść kwotę minimalnego wynagrodzenia, czy też zaszaleć z jakimiś sensownymi dodatkami na dzieci.
Ale na razie korzystajcie ze słońca. Cześć!
                                                              

                                                       Wasz Misiowaty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz