wtorek, 19 maja 2015

Witam w pieknym, zielonym maju!

Kontynuuje publikacje kolejnych rozdziałów ABC small business'u 2015. Dziś rozdział o Numerze Identyfikacji Podatkowej i co dalej po Rejestracji Działalności.

W nastepnym poście ważny rozdział o Zawieszaniu działalności.

NIP – numer identyfikacji podatkowej


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, także nierejestrowaną, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są podatnikami
podatku dochodowego i VAT lub tylko dochodowego, podlegają obowiązkowi ewidencji podatkowej i otrzymują numer identyfikacji podatkowej. NIP nadawany jest tylko raz i to dożywotnio. W przypadku osób prawnych i spółek osobowych, także cywilnych, oznacza to – do czasu ich likwidacji. Spółki cywilne występują o jego nadanie do urzędu skarbowego właściwego dla ich siedziby, na druku NIP-3.
NIP otrzymują i posługują się nim nadal wszystkie osoby fizyczne prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą, a także osoby będące podatnikami VAT z innych tytułów, np. sprzedaży działek budowlanych lub dokonujący innej sprzedaży o znamionach częstotliwości.
         Dotyczy to czynności wyłączonych ze zwolnienia vatowskiego niezależnie od wielkości
obrotu, np. obrót działkami i mieszkaniami (to ostatnie od 2013 roku), a także czynności
pozostałych, jeżeli obrót nimi przekroczy limit vatowski. NIP otrzymują także płatnicy (często
nawet nie wiedzą, że nimi są) zatrudniający oficjalnie nianie, ogrodników, pomoce domowe.
Dla działalności podlegających zgłoszeniu podatnik występuje o NIP na druku CEIDG-1. Dla działalności nie wymagających rejestracji CEIDG odpowiednim będzie formularz NIP-7 kierowany do właściwego urzędu skarbowego.
W firmach jednoosobowych Twój NIP osobisty jest tożsamy z NlP-em firmy. Nawet jeśli otworzysz kilka firm w różnych rejonach kraju, NIP zawsze będzie ten sam, także wtedy, gdy był on Ci nadany wiele, wiele lat wcześniej. Jeżeli kończysz działalność gospodarczą, Twój NIP zostanie „uśpiony”. Po ponownej rejestracji działalności jest on przywracany. Taki system spowoduje, że istnieć będzie wiele uśpionych numerów NIP. Jest obawa, że mogą one być wykorzystywane do działalności w szarej strefie lub wręcz przestępczej, np. wyłudzeń VAT.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności nie posługują się już numerem NIP. Posiadane dotychczas ich numery uległy wygaszeniu. Pracodawcy nie mogą już żądać od pracowników podawania numeru NIP. Nie jest on też wymagany na drukach zwolnień lekarskich. Także na wszystkich dokumentach i deklaracjach składanych do ZUS płatnicy podają jedynie PESEL, a jeżeli pracownik go nie ma, to numer dowodu osobistego (krajowcy) lub paszportu (obcokrajowcy).
Peselowcy (czyli wszystkie osoby fizyczne) nie mają już obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o zmianach danych objętych rejestrem PESEL. Urzędnicy zaktualizują je automatycznie we własnym zakresie. Tylko zmiana adresu zamieszkania (jeśli jest ono inne od adresu zameldowania widocznego w systemie PESEL) i zmiana numeru konta bankowego wymaga powiadomienia urzędu skarbowego.
Zmianę adresu zamieszkania można dokonać poprzez zamieszczenie nowego adresu w najbliższym składanym PIT-cie. Nie można jednak tego zrobić z nowym numerem konta. Zamieszczenie na PIT-cie numeru Twojego konta, kwoty do zwrotu i Twojego podpisu grozi kradzieżą Twoich danych. Obecnie Można to zrobić bezpiecznie na nowym druku ZAP-3. Nie ma już trzydziestodniowego regresu czasowego na to zawiadomienie.

Numer NIP składa się z 10 cyfr, dla ułatwienia zapisywanych najczęściej w układzie 3-3-2-2 (xxx xxx xx xx). Nie jest to żadnym obowiązkiem, a wiele formularzy (bankowe, elektroniczne PIT-y) wymaga wpisania NIP bez żadnych przerw.
Kandydaci na przedsiębiorców indywidualnych i wspólników spółek cywilnych zgłaszają swoją działalność do ewidencji działalności gospodarczej na wniosku CEIDG-1. Jest to wniosek zintegrowany, który jest jednocześnie wnioskiem o nadanie NIP-u lub aktualizację danych (np. zmiana adresu). Nadany (zaktualizowany) NIP osobisty będzie używany przez Ciebie jako NIP firmowy w działalności jednoosobowej. US zobowiązany jest wydać NIP w terminie 3 dni.
Spółki cywilne, po indywidualnej rejestracji wspólników w CEIDG oraz po podpisaniu pomiędzy wspólnikami umowy spółki, występują o nadanie NIP-u na druku NIP2 do urzędu skarbowego właściwego ze względu na położenie ich siedziby (jeżeli siedziba jest w odrębnym miejscu) lub miejsca prowadzenia działalności:
● zatrudniające pracowników – najpóźniej wraz z pierwszą deklaracją na zaliczkę na
podatek dochodowy wspólników lub pracowników,
● bez pracowników – w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu firmy do ewidencji
działalności gospodarczej lub do właściwego rejestru.
Te ustawowe terminy są czystą teorią. Wniosek NIP2 spółka składa niezwłocznie po podpisaniu umowy spółki i rejestracji wspólników w CEIDG, bo bez nadanego NIP-u spółka nie złoży wniosku o rejestrację VAT-R, nie wybierze formy opodatkowania, nie dostanie ani nie wystawi faktury VAT.
Spółka cywilna do zgłoszenia obowiązana jesteś dołączyć uwierzytelnione (przez
notariusza) lub urzędowo poświadczone (przez przyjmującego dokumenty urzędnika) kopie
dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem: umowy spółki, dokumentu
potwierdzającego prawo do korzystania z lokalu lub nieruchomości w której będzie prowadzić działalność, zaświadczenia o nadaniu REGON, ewentualnie pisma o ustanowieniu prokury (pełnomocnika do prowadzenia spraw urzędowych i sądowych spółki). Nie jest już wymagane dołączanie zaświadczeń wspólników o rejestracji działalności, bo są one dostępne na stronie CEIDG. Spółki handlowe składają wniosek zintegrowany do KRSu.

Zmiany ewidencyjne objęte zgłoszeniem NIP zgłaszasz do us w ciągu 7 dni.
UWAGAI – Za naruszenie tego terminu w przypadku mniejszej wagi grozi Ci kara grzywny
za wykroczenie skarbowe w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli urząd potraktuje to surowiej – kara grzywny do 120 stawek dziennych1. W roku 2015 są to grzywny w wysokości od 175 zł aż do 35 000 zł Jeśli urząd nie odkrył tego wcześniej, możesz uniknąć kary korzystając z instytucji czynnego żalu, czyli donosząc na siebie samego i opisując dokładnie dlaczego nie dotrzymałeś terminu. Donos musisz zakończyć formułką, że „wyrażasz czynny żal” z powyższego powodu i jednocześnie składasz aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego.
Z chwilą uzyskania numeru NIP musisz posługiwać się nim we wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych
(np. czynszu lub dzierżawy płaconej gminie). Musisz go także używać na wszelkich
oficjalnych drukach firmowych, ofertach, a także umieścić na pieczątce firmowej. Ponadto
od 1 stycznia 2007 roku na papierach firmowych spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych obowiązkowo muszą być zamieszczone NIP i wysokość kapitału zakładowego, wraz z informacją jaka jego część została wpłacona.
Generalna zasada nie przechodzenia NIP na następcę prawnego została wyłączona
w stosunku do przekształceń spółek. Przejęcie tego samego NIP następuje w przypadku
przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-
-akcyjną oraz w przypadku przekształcenia każdej spółki handlowej w inną spółkę handlową.

W obrocie gospodarczym z przedsiębiorstwami unijnymi obowiązuje NIP unijny, którym jest ten sam NIP krajowy poprzedzony kodem literowym państwa. W naszym przypadku będzie to PL xxx xxx xx xx. Podatnik może się posługiwać NIP PL wyłącznie w obrocie unijnym, obowiązkowo przy WDT i nieobowiązkowo, ale celowo przy WNT.
UWAGA! Przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej spółki, które nie chcą
lub nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, składają do US wniosek do celów rejestracji vatowskiej na druku VAT-R. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, wniosek ten składasz wypełniając stosowną rubrykę na wniosku zintegrowanym CEIDG-1.
Na wniosek podatnika urząd wystawi informację o rejestracji do celów podatku VAT (na druku VAT-5) lub rejestracji do czynności wewnątrzwspólnotowych (na druku VAT 5/UE). Podatnik zostaje zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Rejestracji VAT-R może dokonać także podatnik (przedsiębiorca lub spółka) zamierzający skorzystać ze zwolnienia z VAT (do 150 000 zł). Zarejestrowany wtedy zostanie jako podatnik VAT zwolniony.
Od dnia 1 stycznia 2007 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do posługiwania się w obrocie gospodarczym wyłącznie NIP-em, a w obrocie wewnątrzunijnym NIP PL. Także identyfikacja przedsiębiorców w urzędowych rejestrach odbywać się będzie za pośrednictwem NIP, a numery REGON i KRS egzystować będą tylko w ramach poszczególnych rejestrów.
        Wyhamowana więc została wreszcie, choć nieco sztucznie, mania naszej administracji do wielokrotnego onumerowywania przedsiębiorców, a także osób fizycznych.

Rejestracja firmy – i co dalej?

Siedząc w domu (ZERO OKIENKA) lub korzystając z jednego okienka (bo CEIDG-1 składałeś na papierze) załatwiłeś więc rejestrację swojej działalności w Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej, otrzymałeś NIP lub zaktualizowałeś swoje dane, otrzymałeś REGON, zgłosiłeś się do ZUS jako płatnik składek i okazuje się, że to wcale nie koniec.
Poniżej podaję Ci w punktach kolejne sprawy, które musisz załatwić przed lub w pierwszych
dniach działalności:
● firmowa pieczątka. Przepisy nie wymagają już jej posiadanie, nie mniej jest ona niezwykle
pomocna w działalności. W większości kontaktów gospodarczych i urzędowych to
pieczątka zapewnia Ci Twoje pierwsze uwiarygodnienie. Na pieczątce nie musi już być
PESELU, REGONU, wystarczy nazwa firmy zgodna ze zgłoszeniem, adres i NIP. Mogą
być też dane teleadresowe;

● firmowe konto bankowe – a może wystarczy Ci konto prywatne? Zobacz dwie strony dalej;

● w przypadku spółki cywilnej — zgłoszenie do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania wyboru formy opodatkowania Twojej części dochodu osiąganego w spółce. Jeżeli podatek dochodowy będziesz opłacać jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową lub na zasadach ogólnych, ale wg stawki liniowej 19%, zgłoszenia tego dokonujesz przed wykonaniem w spółce pierwszej czynności opodatkowanej;

● jeżeli Ty lub Twoja spółka nie może lub nie chce korzystać ze zwolnienia z podatku VAT,
rejestrujecie się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT na druku VAT-R. Zgłoszenia
dokonujecie przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej lub później, przed
początkiem miesiąca (lub kwartału), od którego chcecie, by Twoja firma lub Wasza spółka
została podatnikiem czynnym VAT (czytaj dalej – „Podatek od towarów i usług VAT”).
Przedsiębiorcy indywidualni posiadający certyfikowany podpis elektroniczny, mogą dokonać
tej rejestracji poprzez dołączenie podpisanego wniosku VAT-R do składanego wniosku
CEIDG-1.;

● składając CEIDG-1 zgłosiłeś do ZUS lub KRUS tylko siebie jako płatnika składek.
Teraz musisz zgłosić do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno siebie,
jak i pracowników. Siebie i osoby współpracujące zgłaszasz w ciągu 7 dni od dnia
rozpoczęcia działalności. Pracowników zgłaszasz w ciągu 7 dni od ich zatrudnienia.
Zgłoszenia te są bezpłatne. Ubezpieczenia społeczne opisane są skrótowo niżej,
a szczegółowo w rozdziale VII części B;

● zgłoszenia firmy do Państwowej Inspekcji Pracy – już nie obowiązuje, patrz niżej;

● zgłoszenia firmy do miejscowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – już nie obowiązuje,
patrz niżej;

● koncesje, licencje i zezwolenia omówione są dalej, w rozdziale o ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia społeczne

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności masz obowiązek dokonać zgłoszenia
siebie i osób współpracujących do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Dokonujesz tego na druku ZUS ZUA.
Jeżeli jesteś już ubezpieczony z tytułu zatrudnienia na etacie i Twoje wynagrodzenie z tego tytułu jest wyższe od krajowego wynagrodzenia minimalnego, nie masz obowiązku ponownego zgłaszania się do ubezpieczeń społecznych. Zgłaszasz się wtedy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to także osób współpracujących. Jeżeli myślisz o wysokości swojej przyszłej emerytury, możesz się w opisanej sytuacji zgłosić dodatkowo do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczenie społeczne składa się z ubezpieczenia emerytalnego (19,52% od podstawy), rentowego (8%), wypadkowego (od 0,9% do 3,6%) i chorobowego (2,45%). Dla przedsiębiorcy i osoby współpracującej trzy pierwsze są obowiązkowe, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Obowiązkowy jest także Fundusz Pracy (2,45%).
Ubezpieczenie zdrowotne (9%) jest obowiązkowe i wielokrotne. Obowiązuje odrębnie
z każdego tytułu do ubezpieczeń. Jeżeli np. prócz działalności jednoosobowej jesteś wspólnikiem dwóch spółek cywilnych i jednej jawnej to płacisz czterokrotność składki zdrowotnej.
        Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszasz się na druku ZUS ZZA. Na szczęście prawie cała (7,75/9) składka zdrowotna odliczana jest od podatku dochodowego, o ile oczywiście będziesz miał od czego odliczyć.
Osoby startujące w biznesie mogą przez 24 miesiące opłacać składkę ubezpieczeń
społecznych na preferencyjnych warunkach. Liczona jest ona wtedy tylko od 30% płacy minimalnej. Składka ubezpieczenia społecznego wynosi wtedy niewiele ponad 150 zł. Te preferencje nie obejmują składki zdrowotnej, która naliczana jest zawsze w pełnej wysokości.
         Jeżeli zatrudniasz pracowników, w ciągu 7 dni od dnia ich zatrudnienia zgłaszasz ich do ZUS na druku ZUS ZUA. Siebie jako płatnika ich składek zgłosiłeś już w CEIDG-1. Jeżeli jednak jesteś spółką, musisz najpierw wraz ze wspólnikami zgłosić spółkę jako płatnika składek za pracowników. Robisz to na druku ZUS ZPA. W przypadku pracowników dochodzi jeszcze składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%).

CEIDG umożliwia precyzyjne określanie okresu zawieszenia działalności gospodarczej, także w dniach. Oznacza to że w miesiącu liczącym 31 dni można będzie zawiesić działalność na 30 dni. Ułatwia to zachowanie ciągłości okresów składkowych w ZUS. 
Ubezpieczenia omówione są szczegółowo w rozdziale VII, w części B.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Państwowa Inspekcja Pracy

Od 1 stycznia 2013 roku nie masz już obowiązku zgłaszać firmy do Państwowej Inspekcji Pracy i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po wykreśleniu z kodeksu pracy art. 209 jednostki te pobierają podstawowe wiadomości o Twojej firmie z rejestrów REGON i ZUS. GUS ma natomiast z urzędu, co kwartał, nieodpłatnie dostarczać do PIP i PIS zgromadzonych w rejestrze informacji o podmiotach, które zadeklarowały zatrudnienie pracowników.
W przypadku san-epidu dostarczasz ewentualnie (ale tylko na żądanie) plan architektoniczny lokalu/budynku ze szczegółowym jego opisem (powierzchnia, wysokość pomieszczeń, liczba otwieranych okien, przyłącze wodno-kanalizacyjne), inwentaryzacją urządzeń technologicznych i opisem technologii, ewentualnie informację o środkach i procedurach zastosowanych przez Ciebie celem spełnienia przepisów bhp.
Twoja wiedza w zakresie bhp jest często bardzo skąpa, dlatego mandaty sypały się gęsto. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała program dla małych firm, głównie dla budowlanych, w których jest najwięcej zaniedbań z zakresu bhp. W PIP otrzymać możesz krótką instrukcję omawiającą zasady przygotowania stanowisk pracy.

Wg słów szefa Państwowej Inspekcji Pracy:

– „PIP stopniowo odchodzi od szczegółowych kontroli na rzecz problemowych. Inspektorzy
oceniać będą przygotowanie pracodawcy do samokontroli, w ramach systemu zarządzania
firmą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp na wszystkich
etapach procesu pracy.
W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że jeśli inspektor nie ujawni rażących naruszeń praw
pracowniczych, pierwsza kontrola u danego pracodawcy będzie mieć charakter rozpoznawczo-doradczy.
Od pewnego czasu inspekcja PIP stosuje krótkotrwałe kontrole, skoncentrowane na nieprawidłowościach stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia i – zależnie od potrzeb – powtarzane u tego samego pracodawcy w następnych dniach lub tygodniach, aż do likwidacji zagrożeń. Tego typu działania kontrolne podejmie przede wszystkim w budownictwie i transporcie.
Działania kontrolne w zakresie legalności zatrudnienia są ukierunkowane przede wszystkim
na sfery, gdzie praktyki nielegalnego zatrudnienia występują najczęściej, zwłaszcza na
dziedziny gospodarki, w których okresowo następuje wzrost zatrudnienia (np. budownictwo,
usługi hotelarskie i gastronomiczne, rolnictwo, handel) oraz na regiony objęte znacznym
bezrobociem. Przy doborze zakładów do kontroli inspektorzy pracy kierują się informacjami
o natężeniu występowania pracy „na czarno” na danym terenie, pochodzącymi od organizacji i instytucji samorządowych oraz partnerów społecznych.”

* * *

Chciałbym Ci jeszcze zwrócić uwagę, że zgłoszenie firmy do ewidencji działalności gospodarczej lub jej wpisanie do rejestru sądowego, nie jest równoznaczne z wyrażeniem absolutnej zgody na Twoją działalność. Wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi w Polsce przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, bhp i branżowymi.
Wysokość pomieszczeń, szerokość przejść, sposób dostawy towarów, odpowiednie
pomieszczenia technologiczne, socjalne, odpowiednie instalacje, badanie wody, klasa odporności ogniowej ścian, stropów i drzwi, drożność kominów i wentylacja, odległości od zabudowy sąsiadów – wszystko są to wymogi, które mogą Cię obowiązywać w zależności od prowadzonej branży i projektowanej wielkości usług lub produkcji. Jeżeli nie chcesz się narazić na przykrość zamknięcia firmy w środku najbliższego sezonu, zaproś na inspekcję przed jej uruchomieniem inspektora budowlanego, strażaka, kominiarza, ochrony środowiska, czy kogo tam potrzeba dla Twojej branży. Oni i tak Cię kiedyś odwiedzą, ale wtedy będziesz już przygotowany i unikniesz niepotrzebnych stresów.
Kogo zaprosić, podpowie Ci Twoje branżowe stowarzyszenie gospodarcze. Wiele informacji uzyskasz też w jednym ze 130 ośrodków Krajowego Systemu Usług (patrz „Małe i średnie przedsiębiorstwa”), których głównym zadaniem jest wspomaganie początkujących przedsiębiorców.KOMENTARZ  MISIOWATEGO

Hej, tu Wasz Misiowaty!
Tak jak wykrakałem ONO praktycznie już uwaliło te ustawe prezydencką łagodzącą ordynacje podatkową. ONO fiskalne ostro zaprotestowało przeciwko skróceniu okresu przedawnienia w sprawach podatkowych, a ONO z resortu gospodarczego ochoczo sie do tego dołączyło. Dziwne to nieco, że ministrowie tej samej opcji wytrącają prezydentowi jeden z najlepszych argumentów za jego reelekcją.
Konkurencja we własnym gnieździe?
Nie ma sie co dziwić. Za pare miesiecy wybory parlamentarne i trzeba walczyć o własne przetrwanie. Dlatego w kąt idzie ustawa prezydencka. Nikt już nie mówi o celowości skrócenia, a przede wszystkim ograniczenia bezkarności fiskusa w przedłużaniu okresu przedawnienia. ONO rządowe zrozumiało, że ONO fiskalne nigdy sie na to nie zgodzi.
Na czoło wychodzi wiec ONO z resortu gospodarki, które planuje „wielki skok”. W napisanej od nowa Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ONO chce przywrócić zasade Wilczka (z pierwszej ustawy gospodarczej, która rozpoczeła przemiane gospodarki), że wszystko, co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone.
Szczyt infantylizmu!!!
A co takiego może być dozwolone, skoro wszystko co sensowne zostało już dawno zabronione?
Wg tego projektu ma także obowiązywać zasada, że jeśli na podstawie obowiązujących przepisów pojawiają sie wątpliwości interpretacyjne, bedzie sie przyjmować wykładnie korzystną dla przedsiebiorcy. Wprowadzona ma być także zasada domniemania uczciwości przedsiebiorców oraz zasada proporcjonalności zastosowanych środków karnych do popełnionego wykroczenia.
I myślicie, że ONO fiskalne zgodzi sie na to? Przecież w momentach pustki w kasie, a taka wystepuje czesto, ONO dostaje przykaz natychmiastowego dokrecenia śruby, niezależnie od aktualnie obowiązujących przepisów.
Ustawa zostanie pewnie uchwalona, bo wybory, ale w wersji maksymalnie okrojonej. Rozporządzenia wykonawcze dopełnią reszty, uniemożliwiając praktycznie używanie tej tarczy przed fiskusem.
I żeby nie było nieporozumień. Nie krytykuje żadnej opcji politycznej. Nie opowiadam sie także za żadną opcją. Tak było, jest i bedzie, bo ONO ma zawsze za krótką kołdre, a „najłatwiejsze” źródełko to kieszenie obywateli.

I oto Misiowaty ogłasza Wam swoje wiekopomne przemyślenia !!!

Jest kilka rozwiązań wartych przedyskutowania, choć myśle, że w naszym kraju zdolny byłby to przeprowadzić tylko władca absolutny:

1    - Należy wyrzucić, a przynajmniej maksymalnie ograniczyć wszelkie rozwiązania zakładające zwroty podatku z kasy państwowej, typu nadwyżka podatku VAT. Najprostszym (choć nie całkowitym) rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie jednej stawki podatku VAT i likwidacja zwolnień w tym podatku. Można ten proces rozłożyć na kilka lat.
     - Podatki należy płacić w miejscu położenia źródła przychodów, a nie w miejscu siedziby zarządu, który tam (na Cyprze lub na Bahamach) nigdy faktycznie nie przebywa.
     - Podwyżka kwoty wolnej od podatku jest absolutnie niezbedna. Jej wzrost oznacza faktycznie natychmiastowy wzrost wpływów z VAT, bo najbiedniejsi (a tych jest najwiecej) natychmiast ruszą na zakupy.
     - Naszym przekleństwem jest syndrom taniej siły roboczej. Ludzie na głodowych pensjach to w perspektywie zapaść gospodarki. Wzrost płac w firmach jest najlepszym stymulatorem wzrostu gospodarczego, bo natychmiast rośnie popyt krajowy. Mówie oczywiście o wzroście płac załogi. Nie należy jednak krzywić sie na niebotyczne płace kadry zarządzającej. Niech zarabiają jak najwiecej, pod warunkiem zachowania proporcji np. 1:30, czy nawet 1:50 w stosunku do najniższej płacy w swojej firmie. Jeśli wiec podnoszą sobie płace, bo firma tak dobrze prosperuje, niech jednocześnie podnoszą płace załodze, która głównie ten dochód wytwarza. Ale jeśli przekroczą określone proporcje, co im wolno, nadwyżka bedzie opodatkowana wg bardzo wysokiej skali, nawet powyżej 90%.
Trudne to by było do policzenia, bo zarobki kadry składają sie z wielu różnorakich elementów, ale nasz przebiegły fiskus dałby sobie z tym problemem rade.

I trzeba by te rozwiązania przeforsować, niezależnie od tego jakie opory i bariery stawiałaby Unia.

Pomarzyć – dobra rzecz.

                                                                                  - Misiowaty     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz