piątek, 20 marca 2015

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CZEŚĆ II

WITAM!
Kontynuuje publikacje poradnika ABC small business'u. Dziś druga cześć Rozdziału IROZDZIAŁ I -  REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -  CZĘŚĆ 2

Przesłanie internetem wniosku do CEIDG lub złożenie w urzędzie gminy (miasta, dzielnicy) wniosku o wpis do CEIDG oznacza, że już z chwilą jego złożenia (lub od późniejszego dnia określonego we wniosku) JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ i już w dniu złożenia wniosku (lub w dniu określonym we wniosku) możesz rozpocząć działalność gospodarczą. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
Wpis do CEIDG dokonywany jest nie później niż następnego dnia po złożeniu wniosku, pod warunkiem jego poprawności. Potwierdzenie przyjęcia wniosku lub informację o błędach, które musisz poprawić otrzymujesz mailem.
Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Wejdź na stronę www.ceidg.gov.pl, przejdź do Wyszukiwarki przedsiębiorców, wpisz nazwę, nazwisko, NIP lub REGON firmy, otwórz wpis i wybierz opcję Drukuj/Pobierz PDF.
Na wydruku znajduje się także kod kreskowy. Jeżeli zainstalujesz w komórce aplikację do czytania kodów kreskowych, możesz go w każdej chwili odczytać komórką i obejrzeć na ekranie komórki aktualny wpis. Oznacza to, że mając wcześniejszy wydruk kontrahenta z Pcimia w każdej chwili i w każdym miejscu, przy pomocy komórki, możesz sprawdzić jego aktualny wpis w CEIDG bez potrzeby zasiadania do komputera. Wpis taki jest dostępny dla wszystkich, a więc organa administracji publicznej też mają do niego dostęp i nie mają prawa domagać się od przedsiębiorcy okazywania lub dołączania takiego zaświadczenia w formie papierowej.
W zakresie danych objętych wnioskiem CEIDG korzysta z informacji zawartych w innych rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej, szczególnie w celu weryfikacji
danych wpisanych do CEIDG. Następuje sprawdzenie, wzajemna wymiana i uzupełnienie informacji zawartych w tych rejestrach.
CEIDG to także informacja. Dane ewidencyjne zawarte we wniosku powinny być jawne i nie podlegać ochronie danych osobowych. Każda zainteresowana osoba po wpisaniu nazwy, NIP-u, nazwiska uzyskuje dane wskazanego przedsiębiorcy. Nie są to niestety tak pełne dane jak uzyskiwane dotychczas z urzędu gminnego. CEIDG utajnia PESEL przedsiębiorcy i jego adres zamieszkania (jeżeli jest inny od adresu firmy). To praktycznie uniemożliwia wszelkie czynności windykacyjne w stosunku do dłużników, którzy zlikwidowali firmę. Rozpływają się oni w sinej mgle.

Wniosek zintegrowany składa się z części głównej CEIDG–1 oraz części CEIDG–MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności), CEIDG–RB (informacja o rachunkach
bankowych) i CEIDG–RD (pozostałe rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej – w części głównej wniosku mieści się ich 9), CEIDG-SC (udział w spółkach cywilnych), CEIDG-PN (udzielone pełnomocnictwa). W każdym przypadku musi być wypełniona część CEIDG–1. Formularze części MW, RB, RD, SC i PN wypełniać i składać należy tylko w miarę takiej
potrzeby).
W zakresie danych ewidencyjnych kandydat na przedsiębiorcę zobowiązany jest podać:
●   nazwisko, nazwisko rodowe, imiona, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia,
●   numer PESEL, o ile taki posiada,
●   numer NIP, o ile taki posiada,
●   numer REGON, o ile taki posiada,
●   informacja o obywatelstwie polskim i ew. innych obywatelstwach,
●   miejsce zamieszkania (miejscowość) i adres zamieszkania i zameldowania przedsiębiorcy, adres do doręczeń korespondencji, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca oraz adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
●   firmę (nazwę) przedsiębiorcy obowiązkowo zawierającą jego imię i nazwisko oraz
nazwę skróconą firmy,
●   telefon, fax oraz adres poczty internetowej i strony www, jeżeli takie posiada i zgłosi do CEIDG,
●   datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
●   określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacjią Działalności (PKD 2007), osobno dla każdego miejsca wykonywania działalności. Nie ma ograniczeń co do ilości wymienionych numerów PKD. Można wymieniać także takie, które będą firmie przydatne w przyszłości.
●   dane dla KRUS/ZUS,
●   informacja o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności
gospodarczej,
●   wybór formy opodatkowania – dotyczyć będzie wyłącznie działalności faktycznie wykonywanych i obowiązywać będzie co najmniej do końca roku,
●   informacja o istnieniu bądź ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej,
●   nr identyfikacji podatkowej NIP oraz nr REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek,
●   dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wskazanie zakresu spraw objętych pełnomocnictwem. Ten wpis nie stanowi ustanowienia pełnomocnictwa, jest jedynie informacją o zakresie już udzielonego pełnomocnictwa.

Kolejne dane wymienione poniżej zostaną przeniesione do CEIDG automatycznie z innych rejestrów elektronicznych:
●   informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki,
●   informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,
●   informacja o wszczęciu postępowania naprawczego,
●   informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
●   informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, jeżeli jego wykonywanie
wymaga wpisu do CEIDG,
●   informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieka nad nimi,
●   informacja o wykreśleniu wpisu do CEIDG.

 Wniosek papierowy powinien być wypełniony komputerowo, maszynowo lub długopisem, pismem wyraźnym i bez skreśleń, ponieważ wniosku z poprawkami nie przyjmą ZUS i NUS. W przypadku pomyłki nie trzeba jednak wypełniać wniosku od nowa. Wystarczy dołączenie korekty na druku CEIDG–POPR, gdzie wskażesz numer formularza, numer rubryki i numer pomylonego pola oraz podasz poprawną treść tego pola.

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest bezpłatnie do wypełnienia na stronie
www.firma.gov.pl, www.prod.ceidg.gov.pl, www.mg.gov.pl. Dostepny jest też na stronach wielu firm prywatnych, pośredniczących w załatwianiu rejestracji, ale firmy te robią to odpłatnie.

Wszelkie zmiany zakresu działania, zmiany adresów siedziby lub oddziałów, zmiany nazwy lub innych elementów wymienionych w zgłoszeniu wymagają w każdym takim przypadku aktualizacji wpisu, poprzez złożenie kolejnego wniosku CEIDG-1. Jeżeli w momencie składania wniosku nie masz jeszcze konta bankowego, po założeniu konta ponownie składasz
CEIDG-1 jako zgłoszenie zmiany. Na zawiadomienie o zmianach stanu faktycznego i prawnego masz 7 dni od zaistnienia zmiany.
W rubryce 01 (Rodzaj wniosku) możesz jednocześnie wskazać dwa wybrane pola:
●   pole 1 i 3 – wpis do CEIDG i jednoczesne zawieszenie działalności;
●   pole 2 i 3 – zmiana wpisu i zawieszenie działalności;
●   pole 2 i 4 – zmiana wpisu i wznowienie działalności;
●   pole 2 i 5 – zmiana wpisu i wykreślenie z CEIDG;
●   pole 4 i 5 – wznowienie działalności i wykreślenie z CEIDG.

Organ ewidencyjny odmówi Ci wpisu jeżeli mimo zawiadomienia o błędzie nie usunąłeś braków formalnych w zgłoszeniu lub jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy działalności nie objętej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. chów i hodowla zwierząt).
Twój wpis zostanie wykreślony z ewidencji, jeżeli orzeczony zostanie prawomocny zakaz sądowy wykonywania przez Ciebie działalności określonej w zgłoszeniu, zawiadomisz o zaprzestaniu działalności, lub zostaniesz wpisany (po przekształceniu spółki cywilnej w inną spółkę prawa handlowego) do Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawą do wykreślenia jest także naruszenie prawa przez organ ewidencyjny, fałszowanie dowodów które przedstawiłeś, a także gdy wpis do ewidencji jest niezgodny ze stanem faktycznym.
Znacznie trudniejsze jest wyrejestrowanie przedsiębiorcy z powodu jego śmierci. Rodzina lub spadkobierca musi wtedy w możliwie krótkim terminie złożyć w gminie oświadczenie o śmierci przedsiębiorcy z prośbą o jego wykreślenie z rejestru. Wraz z oświadczeniem
składa też skrócony akt zgonu. Gmina przekazuje te dokumenty do CEIDG. Decyzję o wykreśleniu z rejestru podejmuje minister gospodarki, a wykreślenie z rejestru CEIDG następuje dopiero po jej uprawomocnieniu się. Spadkobierca zwraca się do ZUS/KRUS o zwrot ewentualnych nadpłat składek.
W przypadku zamiaru kontynuacji działalności firmy spadkobiercy muszą jeszcze przed wyrejestrowaniem firmy przedłożyć w gminie postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.
Gmina (dowolna) jest obecnie w sprawach ewidencyjnych wyłącznie okienkiem podawczym, ale lepiej złożyć te dokumenty w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Pracownicy tej gminy wykażą z pewnością większe zainteresowanie, a często i pomoc.

W nastepnym poście NIP - numer identyfikacji podatkowej. MARCUS

KOMENTARZ MISIOWATEGO.

A nie mówiłem?
Dopiero co pisałem o tym w poprzednim komentarzu!
Media właśnie doniosły, że ONO rozpoczeło intensywny lobbing w parlamencie na rzecz pokrojenia, a najlepiej odrzucenia w całości ustawy prezydenckiej, o której MARCUS pisał dwa posty wstecz, we wstepie. ONO nie wyobraża sobie świata, w którym podatnika objełoby przedawnienie i po 5, a w wielu przypadkach po 8 latach wymknąłby sie z jego pazurków.
Ktoś kiedyś już pisał, że w razie zejścia, podatnika należy pochować wraz z całą dokumentacją ksiegową i w razie potrzeby ekshumować dokumentacje, oczywiście na koszt podatnika.

Wasz Misiowaty.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz