niedziela, 15 marca 2015

Rejestracja działalności gospodarczej


Ruszamy dziś z publikacją kolejnych rozdziałów ABC small business'u wg stanu prawnego na 1 luty 2015 rok.

CZĘŚĆ A.  ROZDZIAŁ I.1

I. ZAKŁADASZ WŁASNĄ FIRMĘ


1. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CZĘŚĆ I
– JEDNO OKIENKO, ZERO OKIENKA

 Już od ponad dwóch lat w systemie rejestracji działalności gospodarczej obowiązuje
zasada „ZERO OKIENKA”, czyli możliwość
rejestracji firmy, jej zawieszania, odwieszania oraz likwidacji przez internet, teoretycznie bez potrzeby wychodzenia z domu.
Obecnie osoba fizyczna, chcąc rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej przesyła internetem bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub składa w dowolnym, najwygodniej dla siebie położonym urzędzie gminy, miasta, jeden zintegrowany wniosek o wpis do CEIDG. Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem:
●   do wskazanego naczelnika urzędu skarbowego (NUS) w sprawie wydania numeru identyfikacji podatkowej NIP (zgłoszenie identyfikacyjne) lub aktualizacji danych zawartych w złożonym kiedyś formularzu NIP-1 (zgłoszenie aktualizacyjne) oraz wyboru formy opodatkowania.
●   do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub do Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) w sprawie zgłoszenia płatnika składek (albo zmiany poprzedniego zgłoszenia) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
●   do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (WUS) o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadania numeru REGON, o zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru.

Wniosek może zostać przez Ciebie złożony na cztery sposoby:

●   jako formularz papierowy podpisany i złożony osobiście przez Ciebie w dowolnym urzędzie gminnym, niekoniecznie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Od 1 lipca 2011 gmina nie jest już bowiem organem ewidencyjnym dla nowych przedsiębiorców i pełni jedynie rolę przekaźnika wniosków do CEIDG. Formularz drukujesz pusty ze strony CEIDG i wypełniasz ręcznie lub wypełniasz na stronie przy pomocy kreatora i drukujesz już wypełniony. System dysponuje bazą symboli PKD i bazą urzędów skarbowych, a także podpowiada Ci odpowiedzi, co pozwala na uniknięcie błędów. Rubryki i pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone zostały gwiazdką. Po sprawdzeniu Twojej tożsamości gmina przekształca taki wniosek na wniosek elektroniczny i przekazuje go do CEIDG,
●   jako formularz papierowy, przesłany do gminy listem poleconym, z notarialnym
potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
●   przesłany do gminy elektronicznie (internetem), z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG – www.firma.gov.pl i niepodpisany elektronicznie.
Możesz to zrobić z logowaniem się lub bez logowania do CEIDG. Wystarczy nawet jeżeli po wypełnieniu i zapisaniu wniosku na stronie CEIDG zapamiętasz numer wypełnionego wniosku jaki system wygeneruje po kliknięciu „zapisz”. Urzędnik w gminie łatwo odszuka taki wniosek w systemie. Masz 7 dni na osobiste podpisanie go w gminie.
●   po zalogowaniu się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie bezpośrednio do CEIDG. Wniosek ten musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP (o czym dalej). Przy pierwszym logowaniu do CEIDG musisz założyć swoje konto i aktywować je poprzez klikniecie na link, jaki otrzymasz w wiadomości o założeniu konta, przesłanej natychmiast na Twój adres mailowy.

W każdym przypadku wniosek o rejestrację działalności gospodarczej musi być podpisany podpisem osobistym wnioskodawcy lub potwierdzony w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas złożenia wniosku. Nie może być podpisany przez pełnomocnika.
Jeżeli wniosek złożony online będzie źle wypełniony, system poinformuje Cię o tym niezwłocznie na podany adres email. W przypadku błędów na formularzu złożonym w gminie, wezwie Cię ona do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Trzy pierwsze sposoby rejestracji realizowane są nadal systemem „JEDNEGO OKIENKA”, który obowiązywał już od marca 2009 roku. ZERO OKIENKA dotyczy więc wyłącznie czwartego sposobu rejestracji firmy. Jest on niewątpliwie najbardziej nowoczesny i efektowny, szczególnie w prezentacjach w mediach i z mównicy sejmowej. Ma jednak kilka cech trudnych do zaakceptowania przez kandydata na przedsiębiorcę.
Wniosek o wpis działalności gospodarczej przesyłany do CEIDG internetem musi być opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W pierwszym przypadku wymaga to wcześniejszego wykupienia tegoż certyfikatu za kilkaset zł w jednej z kilku firm, które oferują w Polsce taką usługę. W drugim przypadku konieczne jest założenie w urzędzie (urząd gminy, urząd skarbowy lub ZUS) swojego zaufanego profilu – konieczna wizyta osobista. Założenie zaufanego profilu oznacza z kolei, że jesteś jak na widelcu dla całej krajowej administracji, co dla administracji jest niezwykle korzystne, ale dla Ciebie może się kojarzyć z nielubianą nadmierną inwigilacją. Oznacza to np. zbyt szybkie (bo mailowe) otrzymywanie niekorzystnych rozstrzygnięć, które wolałbyś otrzymać np. dwa tygodnie później.
Więcej informacji na temat bezpiecznego podpisu elektronicznego i podpisu ePUAP znajdziesz w rozdziale „Do urzędu przez internet. E-deklaracje”.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność jednoosobową lub jako wspólnicy spółek cywilnych i działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra gospodarki, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Jeżeli wybierzesz działalność w formie spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej) lub spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej) rejestracji dokonujesz w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym działającym przy sądzie rejonowym właściwym ze względu na siedzibę Twojej spółki. Od 1 grudnia 2014 r. spółka składa wniosek rejestracyjny zawierający jedynie podstawowe dane. Rejestracja w KRS powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni. Spółka otrzymuje z KRS-u NIP i REGON automatycznie z chwilą wpisania do rejestru, bez konieczności wydawania odrębnego orzeczenia przez sąd rejestrowy. Dane spółki przekazywane są do pozostałych instytucji (US, ZUS, GUS) elektronicznie. Pozostałe dane potrzebne tym instytucjom, jak konto bankowe, adres do korespondencji i planowana liczba zatrudnionych, spółka składa do KRS, jako uzupełnienie wniosku, w terminie późniejszym.

CEIDG rozpoczęła działalność 1 lipca 2011 roku. Do końca grudnia 2011 dotychczasowe organy ewidencyjne – urzędy gminne przeniosły wpisy wszystkich przedsiębiorców do
CEIDG. Z dniem przeniesienia danych przedsiębiorcy do CEIDG wójt, burmistrz lub prezydent miasta przestali być organem ewidencyjnym dla takiego przedsiębiorcy.
Niezależnie od ilości firm jednoosobowych i spółek cywilnych zakładanych w różnych miejscowościach (także tych wymagających wydania koncesji lub zezwolenia) osoba fizyczna dokonuje w CEIDG jednego łącznego zgłoszenia, niezależnie od sposobu złożenia, czy też przesłania wniosku. W zgłoszeniu wymienia wszystkie rodzaje działalności jakie zamierza wykonywać
zarówno samodzielnie i jako wspólnik spółek cywilnych, a także wszystkie adresy (nawet w najbardziej odległych województwach), pod którymi te działalności będzie prowadzić. Jeżeli
zamierza uruchomić później jakąkolwiek inną działalność, zobowiązana jest dokonać aktualizacji zgłoszenia, poprzez złożenie kolejnego wniosku uwzględniającego planowane zmiany.

Spółka cywilna zgodnie z kodeksem cywilnym nie jest przedsiębiorcą i w związku z tym nie podlega jako spółka odrębnemu, własnemu wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy, którzy, każdy oddzielnie, rejestrują swoją działalność w CEIDG. Po dokonaniu własnej rejestracji wspólnicy dokonują odrębnych zgłoszeń (każdy siebie) do ubezpieczeń społecznych, wspólnego zgłoszenia spółki cywilnej do urzędu statystycznego (REGON), do ZUS (płatnik składek za pracowników) i do urzędu skarbowego na druku NIP-2 (NIP spółki i ew. zgłoszenie spółki VAT-R). Dopiero wtedy każdy ze wspólników zgłasza do CEIDG fakt zawiązania spółki cywilnej, składając własny kolejny CEIDG-1 i wybierając opcję „o zmianę wpisu”.
Skutek jest taki, że po wpisaniu na stronie CEIDG NIP-u spółki cywilnej otrzymuje sie informację, że takiej firmy nie ma. Dezorientuje to całkowicie nowych kontrahentów, którzy chcieliby Cię sprawdzić. Podaj im wtedy NIP-y wspólników, by sobie odszukali wpisy każdego z nich. We wpisie każdego wspólnika będzie zawarta informacja o jego uczestnictwie w spółce cywilnej

Prowadząc własną działalność gospodarczą i jednocześnie działając w jednej lub kilku spółkach cywilnych możesz dla każdej z tych działalności przyjąć inną formę opodatkowania. Wtedy wybór tej formy opodatkowania wskazany w rubryce nr 18 wniosku dotyczy wyłącznie Twojej działalności samodzielnej.
Jeżeli działalność w spółce jest jedyną działalnością wspólnika, wpisuje on we wniosku przyjęte przez siebie zasady opodatkowania dochodu uzyskiwanego w spółce. Oczywiście musi to być zgrane z pozostałymi wspólnikami, np. wszyscy wspólnicy deklarują ryczałt lub kartę podatkową. Jeśli jednak wszyscy przyjmą zasady ogólne, jeden może wybrać opodatkowanie wg skali, inny stawką liniową.

Tyle na dziś. Za kilka dni publikacja drugiej cześci tego rozdziału. MARCUS.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz